Gwasanaeth Cyfaill Mewn Cysylltiad

Beth yw hyn?

Mae pobl sydd wedi colli eu clyw a’u golwg yn gallu mynd yn unig, yn ynysig yn gymdeithasol, ac wedi’u datgysylltu o’u cymuned leol os nad oes ganddynt gysylltiad rheolaidd â’u teulu a chyfeillion neu os nad ydynt yn gallu parhau â’r hobïau a gweithgareddau y maen nhw’n eu mwynhau.

Nod y gwasanaeth Cyfaill Mewn Cysylltiad, yw cael gwared ar yr arwahanrwydd cymdeithasol hwn a gwella ansawdd bywyd unigolion drwy eu cysylltu â chyfaill gwirfoddol er mwyn cwrdd yn gymdeithasol yn rheolaidd.

Sut mae’n gweithio                   

Yn dilyn cyflwyniad a wneir gan Deafblind Cymru, bydd cyfeillion gwirfoddol yn ymweld yn rheolaidd â phobl sydd â nam ar eu golwg a’u clyw, a’u helpu i wneud mwy o’r pethau y maen nhw’n eu mwynhau. Gall hyn gynnwys mynd i gaffi lleol, gweithgareddau hamdden fel cerdded, cynorthwyo gyda thechnolegau gwybodaeth, neu dasgau cynnal a chadw syml o gwmpas y cartref, neu gael paned o de a sgwrs – beth bynnag y mae’r unigolyn ei eisiau.

Nid yw’r gwirfoddolwyr yn darparu gwasanaeth gofal personol, felly ni fyddant yn gallu helpu gyda gweithgareddau fel codi pobl (e.e. allan o’r gwely), rhoi meddyginiaeth, casglu pensiynau neu weithredu fel gwasanaeth eistedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn gyfaill, byddwch cystal â chlicio ar y ddolen ganlynol i gael gwybod mwy am y cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael.

Ar gyfer pwy mae’r gwasanaeth hwn?

Sefydlwyd y gwasanaeth Cyfaill Mewn Cysylltiad ar gyfer pobl dros 50 oed sydd â nam ar eu golwg a’u clyw, sy’n teimlo’n unig ac a fyddai’n hoffi cymorth gan ‘gyfaill’. Mae’r gwasanaeth hwn yn awyddus hefyd i helpu pobl sydd newydd gael diagnosis o nam ar eu golwg a’u clyw, gan ddefnyddio’r broses o gyfeillio fel ffordd o atal arwahanrwydd cymdeithasol.

Sut gellir gwneud atgyfeiriad?

Derbyniwn hunanatgyfeiriadau, yn ogystal ag atgyfeiriadau gan amrywiaeth o broffesiynolion fel gweithwyr cymdeithasol, meddygon teulu, offthalmolegwyr, gweithwyr cymorth a gweithwyr gofal, bob amser gyda dealltwriaeth a chaniatâd y defnyddiwr gwasanaethau.

Faint mae’n ei gostio?     

Nid yw’n costio dim i dderbyn y Gwasanaeth Cyfaill Mewn Cysylltiad.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Wedi i ffurflen atgyfeirio gael ei derbyn, bydd un o Swyddogion y Prosiect Cyfaill Mewn Cysylltiad yn cysylltu â chi i drefnu amser a dyddiad ar gyfer asesu addasrwydd, esbonio sut mae’r gwasanaeth yn gweithio ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Defnyddir yr asesiadau i drafod a gweld sut gall y gwasanaeth eich cynorthwyo.

Mae llwyddiant y cynllun cyfeillio yn seiliedig ar ba mor dda mae’r gwirfoddolwr â’r sawl â nam ar eu golwg a’u clyw yn cyd-fynd, ac nid yw’n gweithio ar sail ‘y cyntaf i’r felin gaiff falu’. Dyna pam mae mor bwysig ein bod, yn yr asesiad cychwynnol, yn darganfod beth eich diddordebau a hobïau fel y gallwn bennu rhywun addas. Wedyn bydd y swyddog prosiect yn trefnu i chi gwrdd â’r cyfaill gwirfoddol.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, neu os hoffech wneud atgyfeiriad, cysylltwch â’r tîm.

Deafblind Cymru logo